วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 การปัจฉิม(แสดงความยินดี ผู้จบการศึกษา)

http://www.slide.com/r/Gu9BD6zy3z9GTWV1yVFyFCQIvwsMEjmj?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

กิจกรรมที่ 6

การทำบล็อกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และประหยัดเงินและเวลา ได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนตรวจสอบการติดต่อกันได้ตลอดเวลา จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ถ้าในบทบาทครูใช้ในการเรียนการสอนจะเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อระหว่างครูกับนักเรียน ในการสั่งงาน ส่งงาน ต่างๆ ส่วนในบทบาทการบริหาร ครูกับผู้บริหาร/ฝ่ายบริหาร ครูกับครูสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่สะดวกและทันสมัย เรียนวิชานี้ช่วยสร้างความสนใจ ให้ใฝ่รู้และมีความสุขในทำงานมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ระบบข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
157 หมู่ที่ 3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
0-7537-8612-3
0-7537-8614
www.nicc.ac.th


วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524 เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึงถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์"

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 79 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ติดต่อ ถนนพัฒนาการ
ติดต่อ ถนนชลประทาน
ติดต่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อ บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss

สรุปการใช้โปรแกรม spss ได้ดังนี้
1. การเรียกใช้งานโปรแกรม SPSS
- ให้คลิก Icon SPSS ที่ Desktop หรือคลิกที่ปุ่ม Start เลือก All Program คลิกที่ Program SPSS ก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม SPSS
2. การสร้างแฟ้มข้อมูล
- การสร้างแฟ้มข้อมูล คือ การบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามได้ลงในโปรแกรม SPSS ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วย
1. Data View
2. Variable View
การสร้างแฟ้มข้อมูล Data Editor Variable View จะปรากฏดังนี้
1. การตั้งค่าต่างๆ ลงใน Variable View โดยมีเมนูย่อย ดังนี้
1. Name ตั้งชื่อตัวแปร เช่น เพศ
2. Type กำหนดชนิดของตัวแปร
3.Numeric เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข
4.Comma เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข และโปรแกรม จะใส่เครื่องหมาย Comma Dot เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข และมี Comma หนึ่งอัน สำหรับคั่นทศนิยม
5.Width คือ ความกว้างของข้อมูลโดยรวมจุดและจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมด้วย สามารถกำหนดความกว้างของข้อมูลได้สูงสุด 40 หลัก
6.Decimals คือ จำนวนหลักหลังจุดทศนิยม กำหนดทศนิยมได้สูงสุด 10 หลัก
7.Label ส่วนที่ใช้อธิบายความหมายชื่อตัวแปร เนื่องจากการกำหนดชื่อตัวแปรที่ Name กำหนดได้เพียง 8 ตัวอักษร เพื่อประโยชน์ตอนแสดงผลลัพธ์
8.Values กรณีที่ข้อมูลเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ต้องกำหนดค่าตัวเลข (Value) และ Value Label เพื่ออธิบายความหมายที่แท้จริงของตัวเลขนั้น เช่น คำถามเกี่ยวกับ เพศ ( เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ) มีคำตอบให้เลือก ดังนี้ เพศชาย เพศหญิง ถ้าผู้ตอบคำถามเป็น เพศชาย กำหนดให้เพศชายมีค่าเป็น 1 ดังนั้น Value จะใส่ 1 Value Label จะใส่ ชาย ถ้าผู้ตอบคำถามเป็น เพศหญิง กำหนดให้เพศหญิงมีค่าเป็น 2 ดังนั้น Value จะใส่ 2 Value Label จะใส่ หญิง
9.Missing เป็นการกำหนดค่าที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยเลือก Discrete Missing Values แล้วพิมพ์ตัวเลขลง ใช้แทนความหมายบางค่าที่ไม่สมบูรณ์ เช่น 9, 99, 999 คำถามเกี่ยวกับเพศ มีคำตอบให้เลือกดังนี้ เพศชาย เพศหญิง โดยผู้วิจัยจะกำหนดค่าที่เป็นไปไม่ได้สูงสุดของตัวแปรนั้นมาเป็นรหัส คือ 9
10.Columns เป็นการกำหนดความกว้างของ Column Align เป็นการกำหนดให้ค่าของข้อมูลแสดงชิดซ้าย ขวา หรือกลาง
11. Measure การกำหนดลักษณะข้อมูลว่าเป็น Scale, Ordinal หรือ Nominal Scale คือ ข้อมูลที่ใช้วัด Ordinal คือ เลขแสดงลำดับ Nominal คือ ข้อมูลนามบัญญัติ

3. การพิมพ์ค่าข้อมูล Data View
เมื่อผู้วิจัยกำหนด Variable View เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่ Data View เพื่อพิมพ์ค่าของข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ตอบข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ และบันทึกแฟ้มข้อมูลทุกครั้งด้วยคำสั่ง File Save
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้ทำการวิจัยจัดการกับข้อมูลเสร็จแล้ว จะวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน มีวิธีการ ดังนี้
- คลิกที่แถบคำสั่ง Transform เลือก compute แล้วดำเนินการจัดการกับข้อมูลตามแบบสอบถาม แต่ละด้าน แล้วเลือกคลิก OK ก็จะได้ทราบค่าสถิติเบื้องต้น
- การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิธีการทางสถิติที่นิยมใช้กันมาก คือ
- การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางทางเดียว
- การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางหลายทาง
- การแจกแจงความถี่ในรูปของกราฟ
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาโดยโปรแกรม SPSS
5. การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางทางเดียว
เป็นการแจกแจงข้อมูลโดยใช้ ตัวแปรเพียงตัวเดียว มีขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกคลิกเมนูและคำสั่งตามลำดับ ดังนี้ Analyze Frequencies จะปรากฏวินโดวส์ของ Frequencies ดังนี้ Descriptive Statistics
2. เลือกตัวแปรที่ต้องการศึกษาไปไว้ในบล์อคของ Variable(s)
3. คลิกที่ปุ่ม OK จะปรากฏผลลัพธ์ในวินโดวส์ Output

ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS Valid คือ ข้อมูลที่นำมาแจกแจงความถี่
Missing คือ ข้อมูลที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์
Total คือ ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่
Frequency คือ ค่าที่แสดงจำนวน หรือความถี่ที่นับได้
Percent คือ ค่าที่แสดงจำนวน หรือความถี่ที่นับได้ ในรูปร้อยละ
Valid Percent คือ ค่าที่แสดงจำนวนที่นับได้ในรูปร้อยละ โดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวม
Cumulative Percent คือ ค่าที่แสดงจำนวนสะสมในรูปร้อยละ โดยนำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวม
6. ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ฐานนิยม (Mode)
- มัธยฐาน (Median)
- การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล
- พิสัย (Range)
- ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation)
- ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- สัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation)

สรุปความรู้ที่ได้รับจากฝึกปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมspss
1.กำหนดค่าใน variable view
- name พิมพ์ ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
- width ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value-ใส่ค่า 1น้อยที่สุด 2น้อย 3ปานกลาง 4มาก 5มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(ตัวอย่าง20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
- คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผลการใช้ใช้โปรแกรม SPSS
จากโจทย์ที่กำหนด สรุปได้ดังนี้
ด้านกระบวนการ mean = 3.73 s.d = .387
ด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ mean = 3.85 s.d = .432
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก mean = 3.67 s.d = .315
ด้านคุณภาพการให้บริการ mean = 3.83 s.d = .275
ภาพรวมความพึงพอใจของโครงการ mean = 3.77 s.d = .178

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรม ที่ 1 แนะนำตนเอง

ประวัติส่วนตัว 

นางสาวอรไท  คำนวณ
การศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
                  ระดับปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
                  ระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจ(MBA.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  กำลังศึกษา  ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่  14  ม.10  ต. การะเกด  อ. เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
การทำงาน  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
                   ต.นาสาร  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช
                                 คติประจำใจ  สติที่แจ่มใส  จำเป็นเสมอสำเร็จผู้แสวงหาความสำเร็จ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ